Suffering Mind - s​/​t 11"

by Yama Arashi Records

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
01:14
2.
3.
4.
5.
00:25
6.
7.
01:16
8.
9.
00:51
10.
00:30
11.
12.
13.
14.
00:18
15.
00:23
16.
17.
18.
19.
01:35
20.
21.

about

ya002 SUFFERING MIND s/t 11" (Yama Arashi)
Suffering Mind from Lublin are known for their passion for releasing vinyl on different non-standard sizes. Some of these discs were released in very small editions (20-30 pieces) and were unavailable for most of the interested, the other ones (the smallest) unfortunately can not be played on most of the turntables. That's why we decided to collect all the recordings together and release them on one disc. 11" includes: s/t 2", Death To False Grind 3", s/t 4", split 5" with Phobia, split 5" with S.A.T.A.N., split 5" with Dead Church, split 5" with Powercup, split 5" with the P.L.F., split 6" with Protestant, split 9" with MassGrave. You will find 19 studio songs and 2 live tracks (Rostock, September 2010) on the record.
For those who do not know the band: Suffering Mind is a modern punkish grind core with strong power violence influences. The lyrics forcibly deal with all the evil of this world, denouncing strongly politicians for their fuck ups and corruption as well as negative attitudes on the punk scene and around it. Members of Suffering Mind play in such projects as Enth, HellisHeaven, Ash And Ruin, Dogmatic Slumber and run a small label Wist Records.
The album was pressed on thick vinyl. Limited edition includes an additional aluminum sheet with a cover printed on it. In addition, some of the limited edition records will have an added surprise relating to the theme of the cover.

credits

released January 31, 2014

tags

license

about

Yama Arashi Records Lublin, Poland

Punk label, zine and distribution.

contact / help

Contact Yama Arashi Records

Streaming and
Download help

Track Name: Gad
GAD
zdesperowany gad
na oślizgłych nogach
pełznąc do przodu gryzie ziemię
jego sumienie zastąpiły instynkty
gad pełznie do przodu i nie czuje się winny
potwór rośnie zarażając wszystko
puste oczy percepcją pustego umysłu

VERMIN
desperated vermin on it's slimy legs
creeping forward biting the dust
his conscience replaced by instincts
vermin is creeping contaminating everything
empty eyes are perception of empty soul
Track Name: Rusz się lub giń
RUSZ SIĘ LUB GIŃ
kiedy stoisz w miejscu
jeden moment może skończyć historię
to koniec dla ciebie, nie dla wojny
rusz się lub giń
zasada dla zabijania
ostatni strzał dla ciebie
kolejny strzał dla wojny

MOVE OR DIE
when you stand still
one moment could end history
it's end for you, not for the war
move or die
it's rule for killing
last shot for you
another shot for war
Track Name: Scionowi ulubieńcy
SCIONOWI ULUBIEŃCY
skorzystaj z pomocy
później pokaż plecy
wszystkim tym, którzy zaufali
ściągacie maski
odsłaniacie karty
o wiele zbyt późno

SCION FAVORITES
use a help and later show your back
to all who have trusted
you are taking off your masks
showing your cards
far too late
Track Name: Religijny bełkot
RELIGIJNY BEŁKOT
cywilizowane religie
postępowe wierzenia
co za kurwa żart
jebany oksymoron
gińcie skurwysyny
oszczędźcie nam debaty
które z waszych guseł
jest bardziej przyjazne

RELIGIOUS GIBBERISH
civilized religions
progressive beliefs
fuck, what a joke
fucking oxymoron
die you motherfuckers
save us your debate
which of your witchcrafts
is more friendly
Track Name: D.I.Y.
D.I.Y.
d.i.y. or die
our way of life
d.i.y.
Track Name: Martwica mózgu
MARTWICA MÓZGU
otępiały umysł
niezdolny do obserwacji
nawet najbliższego otoczenia
martwy mózg
niezdolny do myślenia
życie ograniczone
horyzontem zysku
wartości ustanowione
przez hierarchię władzy
akceptacja własnej bezmyślności
martwy mózg na społecznym piedestale

BRAIN NECROSIS
dumb mind unable to observe
even the closest surroundings
dead mind unable to think
life limited by the horizon of profits
values established by the hierarchal authorities
acceptance of your own narrow-mindedness
dead mind on a social piedestal
Track Name: Obudzony
OBUDZONY
to idzie bardzo szybko, to zamierza cię zabić
to zaraza, jebana plaga
która zżera wszystko
zobacz w co uwierzyłeś, zobacz, co widzisz?
schyl się i powąchaj gówno
w którym tkwisz po kolana
wieczne zdziwienie
brak jakichkolwiek konkluzji
nadzieja matką twoją głupcze

AWAKEN
it's coming fast, it's going to kill you
it's a plague, a fuckin pest
devouring everything
look what you've believed in
look, what do you see?
bend down to smell
the shit that's up to your knees
endless astonishment
lack of any conclussions
hope's the mother of the fool
Track Name: (A)nihilacja // (E)ksterminacja
(A)NIHILIACJA // (E)KSTERMINACJA
czarna mgła morowego powietrza
strawi materię, strawi wartości
ostateczna redefinicja
wszystkich symboli
ostatni krok w stronę nicości
anihilacja
eksterminacja

(A)NNIHILATION // (E)XTERMINATION
black mist of pestilential air
will digest matter, will digest values
final redefinition
of all symbols
one last step into nothingness
annihilation
extermination
Track Name: Dystopicarus
DYSTOPICARUS
słońce ograniczeń znów na horyzoncie
przygważdża cię do ziemi betonowym cieniem
nigdy nie oderwiesz się
bez szans na powodzenie
bez szans na upadek
nieruchomy posąg
symbol bezsilności

DYSTOPICARUS
sun of restriction is on horizon again
nailing you to the ground with concrete shadow
you will never tear yourself away
without chances for sucess
without chances to downfall
immovable statue
symbol of impuissance
Track Name: Zdjęcia
ZDJĘCIA
spoglądam na wasze twarze
na nich wciąż gości uśmiech...

PICTURES
i'm looking at your pictures
you're still smiling on them...
Track Name: Pierwszy dzień
PIERWSZY DZIEŃ
to jest pierwszy dzień reszty twojego życia
świat nigdy nie był bajką
od dziś jest koszmarem
niewyobrażalne cierpienia
w niewoli psychopaty

THE FIRST DAY
this is the first day of the rest of your life
the world was never a fairy tale
it's a nightmare now
unimaginable suffering
in psychopath captivity
Track Name: W łonie społeczeństwa
W ŁONIE SPOŁECZEŃSTWA
groby ukrywają kości, umysły tajemnice
rodzice nadal wierzą w odnalezienie dzieci
najniewinniejsze z ofiar
ufne i bezbronne
pozbawione życia przez chorych skurwysynów
tak mało się zmienia, tak mało nadziei
społeczeństwo rodzi ofiary
i rodzi oprawców

IN THE BOSOM OF SOCIETY
graves are hiding the bones, minds are hiding secrets
parents still believe that they'll find their children
the most innocent of all the victims
trusting and helpless
sick bastards took their lives
so little changes, so little hope
society breeds the victims
and the opressors
Track Name: Bramy cierpienia
BRAMY CIERPIENIA
bramy cierpienia zostają otwarte
po dziewięciu miesiącach
ponura przepowiednia znów staje się faktem
korozja umysłu, zatrute myśli
morowe powietrze
wypełnia płuca

GATES OF SUFFERING
gates of suffering becomes open
after nine months
grim prophecy becomes the truth again
corrosion of brain, poisoned thoughts
deadly air fills lungs
Track Name: Obywatel RC
OBYWATEL RC
mam was kurwa dość
dziś jeden z was zapłaci
nie czujcie się bezpiecznie
polityczne świnie

CITIZEN RC
i am fuckin sick of you
today one of you will pay
don't feel safe
you political swines
Track Name: Obywatel GC
OBYWATEL GC
z nieodłącznym prawem do blastu - obywatel GC

CITIZEN GC
with inherent right to blast - citizen GC
Track Name: Nagrobkowe kurwy
NAGROBKOWE KURWY
nagrobkowi przebierańcy bawiący się w grindcore
ekstremalne festyny, na których blast śmierdzi gównem
pomyliliście sceny tępi ignoranci

GRAVESTONE WHORES
gravestone whores fiddling with grindcore
extreme fests, on which blast smell like shit
you confused scenes dull ignorants
Track Name: Gilotyna stereotypu
GILOTYNA STEREOTYPU
gilotyna stereotypu obcina głowy
gilotyna stereotypu obcina ręce
organiczne szczątki pożerane
przez robactwo zapomnienia
protezy myślenia, protezy działania
plastikowa egzystencja zuniformizowanej masy
bez żadnego wpływu na kierunek ruchu
po metalowych szynach życia
toczą się ludzkie roboty

GUILLOTINE OF STEREOTYPE
guillotine of stereotype cuts heads off
guillotine of stereotype cuts arms off
organic remains eaten
by vermin of oblivion
prothesis of thinking, prothesis of action
plastic existence of uniformized mass
whith no influence on direction of movement
on metal rails of life
human robots are rolling
Track Name: Wall Street / War Street
WALL STREET / WAR STREET
dwie strony tego samego ostrza
rozcinającego wszystkie przywileje
cyfry uginają się pod ulicznym kamieniem
wspólne sprzężenie, ołtarz nowego diabła
giełda, pieniądze, wojna

WALL STREET / WAR STREET
two sides of the same coin
splitting all priviledges
numbers bending under street stone
common linkage, altar of new devil
market, money, war
Track Name: Fuck Scion!
FUCK SCION!
koszulki odwrócone na lewą stronę
na scionowych wywiadach
zamazane logówki kapel
na wideach z koncertów
brak refleksji wobec żenady
której staje się częścią
niezależność, bezkompromisowość
pankowych kapel w 2012

FUCK SCION!
inside out t-shirts
in scion's inteviews
blurred band logos
in videos from gigs
lack of reverie to embarassment
which they are part of
independence, intransigence
of punk bands in 2012
Track Name: Hydra systemu (live)
HYDRA SYSTEMU
pod przebraniem i maską
tkwi hydra systemu
rządowe, policyjne, kościelne głowy
wychodzą z jednego cielska: hydry systemu
przybijającej kolejne gwoździe
do krzyża twego życia

HYDRA OF SYSTEM
under the disguise and a mask
there's a merciless hydra of a system
heads of the government, police and church
come out from one body: hydra of system
driving new nails into the cross of your life
Track Name: Wehikuł głupoty (live)
WEHIKUŁ GŁUPOTY
śni wam się potęga czasów minionych
pierdolnijcie sobie w łeb
mamy XXI nie XV wiek
wehikuł głupoty

VEHICLE OF STUPIDITY
you dream about the might of the past time
whack your head
it's the XXI century not the XV
a vehicle of stupidity