Suffering Mind - s​/​t 11"

by Yama Arashi Records

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
    Purchasable with gift card

      name your price

     

1.
01:14
GAD zdesperowany gad na oślizgłych nogach pełznąc do przodu gryzie ziemię jego sumienie zastąpiły instynkty gad pełznie do przodu i nie czuje się winny potwór rośnie zarażając wszystko puste oczy percepcją pustego umysłu VERMIN desperated vermin on it's slimy legs creeping forward biting the dust his conscience replaced by instincts vermin is creeping contaminating everything empty eyes are perception of empty soul
2.
RUSZ SIĘ LUB GIŃ kiedy stoisz w miejscu jeden moment może skończyć historię to koniec dla ciebie, nie dla wojny rusz się lub giń zasada dla zabijania ostatni strzał dla ciebie kolejny strzał dla wojny MOVE OR DIE when you stand still one moment could end history it's end for you, not for the war move or die it's rule for killing last shot for you another shot for war
3.
SCIONOWI ULUBIEŃCY skorzystaj z pomocy później pokaż plecy wszystkim tym, którzy zaufali ściągacie maski odsłaniacie karty o wiele zbyt późno SCION FAVORITES use a help and later show your back to all who have trusted you are taking off your masks showing your cards far too late
4.
RELIGIJNY BEŁKOT cywilizowane religie postępowe wierzenia co za kurwa żart jebany oksymoron gińcie skurwysyny oszczędźcie nam debaty które z waszych guseł jest bardziej przyjazne RELIGIOUS GIBBERISH civilized religions progressive beliefs fuck, what a joke fucking oxymoron die you motherfuckers save us your debate which of your witchcrafts is more friendly
5.
00:25
D.I.Y. d.i.y. or die our way of life d.i.y.
6.
MARTWICA MÓZGU otępiały umysł niezdolny do obserwacji nawet najbliższego otoczenia martwy mózg niezdolny do myślenia życie ograniczone horyzontem zysku wartości ustanowione przez hierarchię władzy akceptacja własnej bezmyślności martwy mózg na społecznym piedestale BRAIN NECROSIS dumb mind unable to observe even the closest surroundings dead mind unable to think life limited by the horizon of profits values established by the hierarchal authorities acceptance of your own narrow-mindedness dead mind on a social piedestal
7.
01:16
OBUDZONY to idzie bardzo szybko, to zamierza cię zabić to zaraza, jebana plaga która zżera wszystko zobacz w co uwierzyłeś, zobacz, co widzisz? schyl się i powąchaj gówno w którym tkwisz po kolana wieczne zdziwienie brak jakichkolwiek konkluzji nadzieja matką twoją głupcze AWAKEN it's coming fast, it's going to kill you it's a plague, a fuckin pest devouring everything look what you've believed in look, what do you see? bend down to smell the shit that's up to your knees endless astonishment lack of any conclussions hope's the mother of the fool
8.
(A)NIHILIACJA // (E)KSTERMINACJA czarna mgła morowego powietrza strawi materię, strawi wartości ostateczna redefinicja wszystkich symboli ostatni krok w stronę nicości anihilacja eksterminacja (A)NNIHILATION // (E)XTERMINATION black mist of pestilential air will digest matter, will digest values final redefinition of all symbols one last step into nothingness annihilation extermination
9.
00:51
DYSTOPICARUS słońce ograniczeń znów na horyzoncie przygważdża cię do ziemi betonowym cieniem nigdy nie oderwiesz się bez szans na powodzenie bez szans na upadek nieruchomy posąg symbol bezsilności DYSTOPICARUS sun of restriction is on horizon again nailing you to the ground with concrete shadow you will never tear yourself away without chances for sucess without chances to downfall immovable statue symbol of impuissance
10.
00:30
ZDJĘCIA spoglądam na wasze twarze na nich wciąż gości uśmiech... PICTURES i'm looking at your pictures you're still smiling on them...
11.
PIERWSZY DZIEŃ to jest pierwszy dzień reszty twojego życia świat nigdy nie był bajką od dziś jest koszmarem niewyobrażalne cierpienia w niewoli psychopaty THE FIRST DAY this is the first day of the rest of your life the world was never a fairy tale it's a nightmare now unimaginable suffering in psychopath captivity
12.
W ŁONIE SPOŁECZEŃSTWA groby ukrywają kości, umysły tajemnice rodzice nadal wierzą w odnalezienie dzieci najniewinniejsze z ofiar ufne i bezbronne pozbawione życia przez chorych skurwysynów tak mało się zmienia, tak mało nadziei społeczeństwo rodzi ofiary i rodzi oprawców IN THE BOSOM OF SOCIETY graves are hiding the bones, minds are hiding secrets parents still believe that they'll find their children the most innocent of all the victims trusting and helpless sick bastards took their lives so little changes, so little hope society breeds the victims and the opressors
13.
BRAMY CIERPIENIA bramy cierpienia zostają otwarte po dziewięciu miesiącach ponura przepowiednia znów staje się faktem korozja umysłu, zatrute myśli morowe powietrze wypełnia płuca GATES OF SUFFERING gates of suffering becomes open after nine months grim prophecy becomes the truth again corrosion of brain, poisoned thoughts deadly air fills lungs
14.
00:18
OBYWATEL RC mam was kurwa dość dziś jeden z was zapłaci nie czujcie się bezpiecznie polityczne świnie CITIZEN RC i am fuckin sick of you today one of you will pay don't feel safe you political swines
15.
00:23
OBYWATEL GC z nieodłącznym prawem do blastu - obywatel GC CITIZEN GC with inherent right to blast - citizen GC
16.
NAGROBKOWE KURWY nagrobkowi przebierańcy bawiący się w grindcore ekstremalne festyny, na których blast śmierdzi gównem pomyliliście sceny tępi ignoranci GRAVESTONE WHORES gravestone whores fiddling with grindcore extreme fests, on which blast smell like shit you confused scenes dull ignorants
17.
GILOTYNA STEREOTYPU gilotyna stereotypu obcina głowy gilotyna stereotypu obcina ręce organiczne szczątki pożerane przez robactwo zapomnienia protezy myślenia, protezy działania plastikowa egzystencja zuniformizowanej masy bez żadnego wpływu na kierunek ruchu po metalowych szynach życia toczą się ludzkie roboty GUILLOTINE OF STEREOTYPE guillotine of stereotype cuts heads off guillotine of stereotype cuts arms off organic remains eaten by vermin of oblivion prothesis of thinking, prothesis of action plastic existence of uniformized mass whith no influence on direction of movement on metal rails of life human robots are rolling
18.
WALL STREET / WAR STREET dwie strony tego samego ostrza rozcinającego wszystkie przywileje cyfry uginają się pod ulicznym kamieniem wspólne sprzężenie, ołtarz nowego diabła giełda, pieniądze, wojna WALL STREET / WAR STREET two sides of the same coin splitting all priviledges numbers bending under street stone common linkage, altar of new devil market, money, war
19.
01:35
FUCK SCION! koszulki odwrócone na lewą stronę na scionowych wywiadach zamazane logówki kapel na wideach z koncertów brak refleksji wobec żenady której staje się częścią niezależność, bezkompromisowość pankowych kapel w 2012 FUCK SCION! inside out t-shirts in scion's inteviews blurred band logos in videos from gigs lack of reverie to embarassment which they are part of independence, intransigence of punk bands in 2012
20.
HYDRA SYSTEMU pod przebraniem i maską tkwi hydra systemu rządowe, policyjne, kościelne głowy wychodzą z jednego cielska: hydry systemu przybijającej kolejne gwoździe do krzyża twego życia HYDRA OF SYSTEM under the disguise and a mask there's a merciless hydra of a system heads of the government, police and church come out from one body: hydra of system driving new nails into the cross of your life
21.
WEHIKUŁ GŁUPOTY śni wam się potęga czasów minionych pierdolnijcie sobie w łeb mamy XXI nie XV wiek wehikuł głupoty VEHICLE OF STUPIDITY you dream about the might of the past time whack your head it's the XXI century not the XV a vehicle of stupidity

about

ya002 SUFFERING MIND s/t 11" (Yama Arashi)
Suffering Mind from Lublin are known for their passion for releasing vinyl on different non-standard sizes. Some of these discs were released in very small editions (20-30 pieces) and were unavailable for most of the interested, the other ones (the smallest) unfortunately can not be played on most of the turntables. That's why we decided to collect all the recordings together and release them on one disc. 11" includes: s/t 2", Death To False Grind 3", s/t 4", split 5" with Phobia, split 5" with S.A.T.A.N., split 5" with Dead Church, split 5" with Powercup, split 5" with the P.L.F., split 6" with Protestant, split 9" with MassGrave. You will find 19 studio songs and 2 live tracks (Rostock, September 2010) on the record.
For those who do not know the band: Suffering Mind is a modern punkish grind core with strong power violence influences. The lyrics forcibly deal with all the evil of this world, denouncing strongly politicians for their fuck ups and corruption as well as negative attitudes on the punk scene and around it. Members of Suffering Mind play in such projects as Enth, HellisHeaven, Ash And Ruin, Dogmatic Slumber and run a small label Wist Records.
The album was pressed on thick vinyl. Limited edition includes an additional aluminum sheet with a cover printed on it. In addition, some of the limited edition records will have an added surprise relating to the theme of the cover.

credits

released January 31, 2014

license

tags

about

Yama Arashi Records Lublin, Poland

Punk label, zine and distribution.

contact / help

Contact Yama Arashi Records

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Yama Arashi Records, you may also like: